Opis szkół i kierunków kształcenia

NASZE SZKOŁY:
LICEUM MUNDUROWE - Nasze Liceum Mundurowe umożliwia naukę w klasach o specjalności policyjnej, wojskowej, strażackiej, Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych oferta edukacyjna poszerzona jest o edukacje specjalistyczne i sztuki walki. Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie ich do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych, zarówno cywilnych jak i mundurowych oraz w szkołach policealnych. Poprzez właściwą dla „Mundurówki” dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm. Nasi uczniowie zobowiązani są do noszenia munduru odpowiedniego dla każdej specjalności klasy. W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem, aby zdobyć ich przyjaźń i zaufanie.

Ponadto uczniowe biorą aktywny udział w zajęciach terenowych, dniach otwartych koszar, wycieczkach, uroczystościach wojskowych, wydarzeniach z życia uczelni oraz konkursach. Dwa razy w roku odbywaja się terenowe obózy szkoleniowe trwające 1 tydzień.-poligony. Oprócz przedmiotów specjalistycznych, również realizujmy program rozszerzony z wybranych przedmiotów ogólnokształcących. Współpracujemy z uczelnią WSB w Dąbrowie Górniczej. Nasi absolwenci są również studentami tej uczelni.

Do dyspozycji uczniów jest basen, hala sportowa. Odbywają sie równiez zajęcia na ściance spinaczkowej

Nauka trwa w systemie dziennym 3lata .Czesne  160zł/mc


TECHNIKUM PRZEMYSŁU MODY:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) projektowania wyrobów odzieżowych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
3) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
4) wytwarzania wyrobów odzieżowych;
5) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
6) prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.
Możliwości zatrudnienia:
• zakłady odzieżowe
• zakłady usługowe – krawiectwo miarowe,
• pogotowie krawieckie,
• własna działalność usługowa,
• organizacja pokazów, targów i wystaw odzieżowych.

Nauka trwa w systemie dziennym: 4lata dla uczniow kończących gimnazjum oraz 5lat dla uczniow kończących szkolę podstawową.Czesne 160zł/mc

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
Jesteś osobą pełnoletnią, ale z jakiegoś powodu nie mogłeś rozpocząć lub ukończyć nauki w szkole średniej? Nie wszystko stracone – liceum dla dorosłych pozwoli ci zdobyć wykształcenie średnie, przygotuje cię do matury i umożliwi podjęcie nauki na studiach lub w szkole policealnej.

To szkoła dla osób, które planują zdobyć wykształcenie średnie oraz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz znalezienia atrakcyjnej pracy. 

Do liceum dla dorosłych mogą zapisywać się chętni praktycznie w każdym wieku. Jedyne kryteria jakie trzeba spełnić, to skończenie 18 lat i ukończenie gimnazjum, ośmioletniej podstawówki, albo zasadniczej szkoły zawodowej. Co istotne, o przyjęciu do takiego liceum decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

Nauka w liceum dla dorosłych, podobnie jak w szkole średniej przeznaczonej dla młodzieży, trwa trzy lata (6 semestrów). Co istotne, także i takie liceum realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki czemu słuchacze mogą liczyć na dobre przygotowanie merytoryczne pod kątem wymagań stawianych przez egzaminy maturalne. Warto przy podkreślić, że mogą również liczyć na pomoc i wskazówki podczas dokonywania wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną czy zawodową.

Słuchacze liceów dla dorosłych mają w planach zajęć, takie przedmioty jak: język polski, historia, WOS, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości czy język obcy. Inaczej mówiąc, ich programy nauczania są bardzo podobne do tych, które pojawiają się w klasycznych szkołach średnich.

Nauka trwa w systemie zaocznym 3 lata.zajęcia odbywają się w piatek od godz.15.00 oraz w soboty od godz.8.00.Czesne 180zł/mc

 

SZKOŁY POLICEALNE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
2) organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
3) prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
4) wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
5) sporządzania kosztorysów robót drogowych.
Możliwości zatrudnienia:
• zarząd dróg,
• przedsiębiorstwa robót drogowych i mostowych,
• biurach projektowe dróg i mostów,
• organa administracji państwowej i samorządowej,
• wytwórnie materiałów budowlanych i drogowych,

Nauka trwa w systemie zaocznym 2 lata.Zajęcia odbywają się  we wtorki i w soboty.Czesne 200zł

 

TECHNIK INFORMATYK: w ramach własnej działalności. bsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.
Możliwości zatrudnienia:
• przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.
• instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
• firmy sprzedające sprzęt komputerowy
• firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe,
• punkty serwisowe sprzętu komputerowego ,
• własna działalność usługowa,
• działalność gospodarcza (technik informatyk

Nauka trwa w systemie zaocznym w środy i w soboty.Czesne 200zł

 

TECHNIK OSÓB I MIENIA:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;
4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.
Możliwości zatrudnienia:
• agencje ochrony osób i mienia,
• przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia
• banki, urzędy administracji publicznej,
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Nauka trwa w systemie zaocznym we wtorki i w czwartki.Czesne 200zł/mc

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mundurowe w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zostało powołane w 2009/10. Realizuje niezmiennie zadania przyjęte i zapisane w Koncepcji Pracy Szkoły. Celem tych działań jest współpraca z uczniami, rodzicami i nauczycielami, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

Priorytety:

- wysoka efektywność kształcenia

- przygotowanie do dalszej edukacji,

- zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,

- kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,

- wdrażanie do demokracji.

Kierunki działań:

- zatrudnianie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalących swój warsztat pracy, przygotowanych do realizacji różnych zadań i form pracy,

- rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej,

- korzystanie z najnowszych źródeł informacji,

- otwartość w kontaktach międzyludzkich.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym:

- każdy ma prawo do wyrażania opinii, nienaruszającej godności innych,

- system komunikowania w szkole cechuje: otwartość, chęć zrozumienia i szacunek,

- pomagamy sobie wzajemnie,

- stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego,

- działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły,

- tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby,

- podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wśród wychowanków,

- przygotowujemy uczniów do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej,

- przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym,

- wdrażamy do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych,

- stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia

Nauka trwa w systemie dziennym 3 lata .Czesne 160zł/mc