Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Olkusz

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mundurowe w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zostało powołane w 2009/10. Realizuje niezmiennie zadania przyjęte i zapisane w Koncepcji Pracy Szkoły. Celem tych działań jest współpraca z uczniami, rodzicami i nauczycielami, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

Priorytety:

- wysoka efektywność kształcenia

- przygotowanie do dalszej edukacji,

- zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,

- kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,

- wdrażanie do demokracji.

Kierunki działań:

- zatrudnianie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalących swój warsztat pracy, przygotowanych do realizacji różnych zadań i form pracy,

- rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej,

- korzystanie z najnowszych źródeł informacji,

- otwartość w kontaktach międzyludzkich.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym:

- każdy ma prawo do wyrażania opinii, nienaruszającej godności innych,

- system komunikowania w szkole cechuje: otwartość, chęć zrozumienia i szacunek,

- pomagamy sobie wzajemnie,

- stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego,

- działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły,

- tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby,

- podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wśród wychowanków,

- przygotowujemy uczniów do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej,

- przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym,

- wdrażamy do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych,

- stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia

 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY! TU SIĘ NIE DA NUDZIĆ!!!

Pliki do pobrania