Mamy to!! Jesteśmy w programie MON!!!

7.04.2021

WIADOMOŚĆ DNIA!!!!!
 
Od stycznia 2020 roku szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja Ustawy Prawo Oświatowe i Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie których powstawać będą Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.
Miło Was poinformować, że nasza szkoła od września 2021 roku będzie realizowała  pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej program szkolenia  Oddziału  Przygotowania Wojskowego. Zezwolenie zostało wydane przez MON  dnia 15.III 2021 r
(popatrz na zamieszczony niżej plik pdf)
Absolwenci  Oddziałów  Przygotowania Wojskowego mogą liczyć  min na:
 •  preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata
.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej wojskowej.

 • Służba zawodowa w wojsku,wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże.
 • Po drugie firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne.
 • Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp.
 • Ponadto mogą to być instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych.
 • Wreszcie środki masowego przekazu. 

Kształcone umiejętności min:

 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
 • odporność psychiczna na stres
 • dostosowanie do zmiennych warunków służby
 • podporządkowanie się poleceniom i rozkazom, karność 
 • praca zespołowa
 • przygotowywanie projektów

Uczniowie klasy mundurowej mogą sprawdzić nabyte umiejętności, kształtować swoje cechy charakteru w trakcie obozów szkoleniowych oraz wojskowych. Podczas zajęć edukacyjnych przekazywana jest im wiedza dotycząca zagadnień wojskowych, takich jak:
 • musztra,
 • szyk,
 • defilada,

Natomiast na placu szkolnym ćwiczone jest ich poprawne wykonanie, co pozwala przygotować się do uroczystego ślubowania."

To wyjątkowe wyróżnienie dla naszej szkoły!

 

 

 

 
 
 

 

Pliki do pobrania