Nasza szkoła.

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Oddział Olkusz oferuje absolwentom gimnazjów, szkół zawodowych i średnich naukę w swoich szkołach funkcjonujących na wszystkich poziomach edukacyjnych. Są to szkoły niepubliczne,  z uprawnieniami szkół publicznych, nauka w nich jest odpłatna.

Szkoły te dają możliwość zdobycia nowego, atrakcyjnego na rynku pracy zawodu lub podwyższenia swoich kwalifikacji w zawodzie już wyuczonym, a także w niektórych zawodach odbycie stażu praktycznego poza granicami kraju (informatyka, turystyka).

Zapewniając wysoko wykwalifikowaną Kadrę nauczycielską, oddajemy do dyspozycji naszych słuchaczy dobrze wyposażoną bazę w postaci nowoczesnych sal wykładowych oraz pracowni specjalistycznych, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

W szkole określone zostały następujące wartości:

  • Patriotyzm, miłość do własnego regionu, kraju.
  • Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
  • Tolerancja, otwarcie na innych, wrażliwość, uczynność.
  • Odpowiedzialność za społeczności, których uczniowie są członkami. Samodzielność, samodyscyplina, odpowiedzialność za swoje działania i podejmowane decyzje.
  • Dociekliwość poznawcza.
  • Uczciwość, wytrwałość, rzetelna praca i przedsiębiorczość prowadząca do stworzenia koncepcji własnego życia.

Czym się zajmujemy:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą w przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające zapisy programu wychowawczego szkoły.

Sposoby załatwiania spraw:

Sprawy urzędowe załatwiane są w sekretariacie szkoły. Sprawy wychowawcze i dydaktyczne omawiane są z rodzicami podczas zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych. Rodzice informowani są o wszelkich sprawach na własne życzenie lub na prośbę nauczycieli, wychowawców.

Oferujemy szkoły dzienne-Liceum Ogolnoksztalcace o profilu Mundurowym,Technikum Przemysłu Mody oraz szkoły pracujace w systemie zaocznym:Liceum Ogolnokształcące dla Dorosłych,Szkoły policealne: Technik Informatyk, Technik ochrony osob i mienia,Technik Drogownictwa.

Zapraszamy po blizsze informacje  na naszą stronę  oraz FB.Jesteśmy pod numerem telefonu 32-643-16-55

Ucz sie z najlepszymi!