Informacja o stypendium Pana Przezesa ZDZ Katowice

22.03.2021

Informujemy,że nadal jest mozliwośc otrzymania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce

STYPENDIUM PREZESA ZARZĄDU 
ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH
  

REGULAMIN

przyznawania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

  

§1

 1.       Uczniom i słuchaczom szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, osiągającym wyróżniające się wyniki w nauce, może być przyznane stypendium.

§2

 1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a)      W wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał wysoką średnią ocen,

 •  w szkole dla młodzieży :

- uzyskanie średniej ocen 4,75 ze wszystkich obowiązkowych  i objętych programem nauczania przedmiotów,;

 • w szkole dla dorosłych

- zdanie wszystkich egzaminów i zaliczeń w pierwszym terminie,

- uzyskanie średniej oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń w danym semestrze nie niższej niż 4,75;

b)      W wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w szkole dla młodzieży;

c)      Wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej, którą ocenia samorząd uczniowski i rada pedagogiczna;

d)      Regularnie opłaca czesne i nie ma zaległości z tytułu tych wpłat.

 1. Stypendium za wyniki w nauce jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pięć miesięcy, a jego wysokość jest uzależniona od osiągniętej średniej ocen, tj.

Średnia

Stypendium

Kwota

4,75-4,85

III stopnia

100,-

4,86-5,04

II stopnia

150,-

5,05 i powyżej

I stopnia

200,-

 

 1.       Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru roku szkolnego:

a)      w szkole dla młodzieży  - po zakończeniu nauki w półroczu i po klasyfikacji rocznej,

b)      w szkole dla dorosłych i szkole policealnej po zakończeniu semestru.

§3

 1.       Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję stypendialną raz w ciągu roku szkolnego przed jej pierwszym posiedzeniem.
 2.       Zaopiniowany przez samorząd klasowy wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej nie później niż 5 dni roboczych po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 3.       Z posiedzenia komisja sporządza protokół, którego załącznikiem jest lista uczniów/ słuchaczy, kwalifikująca do przyznania stypendium.
 4.       Stypendium przyznaje dyrektor szkoły  na podstawie protokołu komisji stypendialnej.
 1. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą dwaj przedstawiciele  Rady Pedagogicznej  i jeden przedstawiciel  samorządu uczniowskiego/ słuchaczy.

§4

 1. Informację o przyznaniu stypendiów podaje się do wiadomości wszystkich uczniów/słuchaczy, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole.
 2. Indywidualną pisemną informację otrzymują uczniowie/słuchacze, którym stypendium przyznano.
 3. Informację o przyznaniu stypendiów dyrektor szkoły przekazuje niezwłocznie do FK w celu wypłaty świadczenia.
 4. Uczeń, który zostanie ukarany za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów szkoły traci prawo do przyznanego stypendium